Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny prowadzi terapię w trybie dziennym skierowaną do:

 • osób u których nasilenie trudności w życiu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) lub objawów choroby, powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku  rodzinnym i społecznym,
 • osób, które cierpią na zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjne, występujące pod postacią somatyczną oraz psychozy, zaburzenia osobowości, nie wymagające całodobowej hospitalizacji,
 • osób, które właśnie ukończyły leczenie szpitalne, lecz potrzebują pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych

Informacje praktyczne:

 • Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (ODP) dla osób ubezpieczonych nie jest płatny, i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów,
 • Leczenie w ODP ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania  leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne,
 • Terapia w ODP rozpoczyna się od godziny 8.15  i trwa do godziny 13.30,
 • Pacjent na czas pobytu w ODP jest pod opieką zespołu terapeutycznego składającego się m.in. z lekarza specjalisty psychiatry, psychologa, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty i pielęgniarki,
 • Pacjent przebywający w ODP może otrzymać zwolnienie lekarskie oraz zaświadczenie o pobycie,
 • Pacjent w trakcie pobytu w ODP otrzymuje obiad

W ramach pobytu w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym prowadzone są:

 • Postępowanie diagnostyczne  obejmujące:
  • badanie lekarskie,
  • diagnostykę laboratoryjną,
  • badanie psychologiczne (w tym wywiad oraz badanie testami psychologicznymi,  dostosowanymi do potrzeb pacjenta),
  • rozpoznanie zasobów osobistych, zdolności oraz zainteresowań Pacjenta,
  • rozpoznanie sytuacji środowiskowej i socjalno- bytowej Pacjenta
 • Oddziaływania leczniczo -terapeutyczne  i rehabilitacyjne obejmujące:
  • farmakoterapię,
  • terapię indywidualną skoncentrowaną na wielu wymiarach życia Pacjenta (rozwiązywanie problemów osobistych, społecznych i  zawodowych),
  • terapię grupową z elementami psychodramy, psychorysunku, muzykoterapii, relaksacji,  treningu umiejętności  (komunikacja, motywacja, asertywność),
  • terapię zajęciową obejmującą różnorodne formy, takie jak: arteterapia, rekreacja, rozwijanie zainteresowań, ergoterapia,
  • psychoedukację pacjenta w zakresie farmakoterapii, nawyków związanych z   leczeniem oraz profilaktyką objawów,
  • promocję zdrowego stylu życia: pogadanki, spotkania ze specjalistami,
  • psychoedukację i wsparcie Rodziny Pacjenta i Jego Opiekunów (doświadczanie  choroby, edukacja w zakresie możliwości pomocy, bieżące problemy),
  • treningi umiejętności praktycznych, społecznych, osobistych np.: gospodarowania czasem, budżetem,  trening relaksacyjny, higieniczny, kulinarny.